منشور کیفیت

مدیریت مستردیزی با اتکای به پروردگار متعال ، خود را متعهد به منشور كيفي و اخلاقي مستردیزی می داند و در راستای رسیدن به اهداف فوق منابع لازمه را تامین و از کلیه همکاران و کارکنان می خواهد تا در راستای استقرار این سیستم و تحقق هرچه بیشتر این اهداف نهایت تلاش و کوشش خود را بنمایند و از كليه مشتركان مسترديزي در صورت مشاهده هرگونه تناقض در عملكرد پرسنل و كاركنان مسترديزي، از طريق همين سايت مديريت مسترديزي را مطلع سازند.

  • 1. مشتری گرایی ، ارتقای سطح کیفیت خدمات و افزایش پاسخگویی.
  • 2. افزایش ظرفیت و توان عملیاتی از طریق ارتقاء و توسعه زیرساختهای مورد نیاز .
  • 3. ارتقای سطح ایمنی بر اساس استانداردهای سازمانی ..
  • 4. پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و بهداشتی در کلیه جهات .
  • 5. گردآوری و رعایت قوانین و مقررات ملی بهداشت غذایی و زیست محیطی ، قوانین و مقررات ملی بهداشت حرفه ای و ایمنی
  • 6. افزایش شایستگی های کارکنان با نیازسنجی و اجرای آموزش های مؤثر و کاربردی.
  • 7. بهبود مداوم کلیه فرآیندها در جهت ارتقای هر چه بیشتر اثر بخشی سیستم مدیریت مستردیزی