مستردیزی شعبه سمنان مستردیزی
  • آدرس شعبه آدرس: سمنان
  • تلفن شعبه تلفن: 02333303487
  • ساعت سفارش گیری شعبه ساعات سفارش گیری: 12
  • ساعت سرو غذا شعبه ساعات سرو غذا: 12
  • ظرفیت شعبه تعداد صندلی: 64 عدد
  • هزینه پیک شعبه هزینه حمل و نقل: داخل محدوده رایگان
نظر شما ؟