مستردیزی کاشانک مستردیزی
  • آدرس شعبه آدرس: کاشانک خیابان کاظمی
  • تلفن شعبه تلفن: 26116835
  • ساعت سفارش گیری شعبه ساعات سفارش گیری: 10 الی 22
  • ساعت سرو غذا شعبه ساعات سرو غذا: 11 الی 16
  • ظرفیت شعبه تعداد صندلی: 12 عدد
  • هزینه پیک شعبه هزینه حمل و نقل: دارد
نظر شما ؟