مستردیزی شعبه استرالیا مستردیزی
  • آدرس شعبه آدرس: shop 8/2 -old northern Road Baulkham hills NSW 2153
  • تلفن شعبه تلفن: 045281349
  • ساعت سفارش گیری شعبه ساعات سفارش گیری: -
  • ساعت سرو غذا شعبه ساعات سرو غذا: -
  • ظرفیت شعبه تعداد صندلی: 0 عدد
  • هزینه پیک شعبه هزینه حمل و نقل: -
نظر شما ؟